خبهمن چقدر سود سرمایه گذاری دارد؟آزاد 

به گزارش رهنمون سرمایه خبهمن با فروش ۶٫۵ درصد از سهام خریخت، قادر به شناسایی سود سرمایه گذاری ۱۵۵میلیارد ریالی می شود. نکته قابل تامل آن است که این شرکت تا کنون اقدام به واگذاری متوالی سهام خریخت کرده است و از واگذاری  ۸٫۱ درصد از سهام این شرکت به ارزش ۱۹۹ میلیارد ریال و واگذاری ۵٫۴ درصد به ارزش ۱۴۲میلیارد ریال و اخیرا با واگذاری ۶٫۵ درصد به ارزش ۱۷۹ میلیارد ریال در مجموع ۴۵۵ میلیارد ریال سود حاصل از واگذاری شناسایی خواهد کرد .

 با توجه به فروش سرمایه گذاری ها در نیم سال اول، می توان گفت این شرکت از محل فروش سرمایه گذاری ها تا پایان سال به سود خوبی دست خواهد یافت که سود شرکت را متاثر می کند.

مطالب مرتبط