شنیده های حاکی از افزایش سرمایه شیرانویژه 

افزایش ۱۰۰% سرمایه شرکت از محل سود انباشته
خبرهای حاکی از ارائه پیشنهاد ۱۰۰ درصدی افزایش سرمایه از طریق سود انباشته مدیران شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیای ایران
اخبار پیرامون افزایش سرمایه شرکت، قیمت منفی سهم در ابتدای روز را به سمت صف خرید برده است