زکشت و شرایط خاص سهمویژه 

 در تحلیل زیر به استراتژی معاملاتی مناسب و حمایت و مقاومت سهم اشاره شده است؟زکشت، با توجه به رشد ایجاد شده دیگر شرایط مناسبی را برای خرید نشان نمی دهد، توصیه به خرید سهم نداریم و حمایت و حدضرر سهم محدوده 40000 ریال را نشان می…

نگاهی نموداری به بیمه میهنویژه 

 در تحلیل زیر به استراتژی معاملاتی مناسب و حمایت و مقاومت سهم اشاره شده است؟میهن در محدوده حمایتی ابزار تکنیکی خود قرار دارد و از منظر تکنیکی حمایت سهم محدوده 1550 ریال است و خرید در اصلاح قیمتی با رعایت حدضرر این محدوده را…

شرایط حفاری کماکان مطلوب است اگر….ویژه 

 در تحلیل زیر به استراتژی معاملاتی مناسب و حمایت و مقاومت سهم اشاره شده است؟حفاری در محدوده حمایتی ابزار تکنیکی خود قرار داردو با توجه به روند قیمتی خرید با رعایت حدضرر محدوده 4850 الی 4800 ریال را گزینه مناسبی در روند فوق می…

سرچشمه و شرایط تکنیکی خاص آنویژه 

 در تحلیل زیر به استراتژی معاملاتی مناسب و حمایت و مقاومت سهم اشاره شده است؟سرچشمه با توجه به روند ابزار تکنیکی و قیمتی شرایط مناسبی را برای خرید نشان می دهد و با توجه به آرایش ابزار تکنیکی، خرید در اصلاح قیمتی را در سهم مناسب…

تکنو بر اساس تحلیل به پیش می رودویژه 

 در تحلیل زیر به استراتژی معاملاتی مناسب و حمایت و مقاومت سهم اشاره شده است؟تکنو با رعایت حدضرر محدوده 5600 ریال شرایط مناسبی را نشان می دهد، با توجه به مقاومت ساده قیمتی و مقاومت ابزار تکنیکی خرید در محدوده مقاومتی 8200 ریالی…