آرایش تکنیکی مناسب برای رشد

کترام با توجه به آرایش مناسب در MACD  و روند RSI  شرایط مناسبی را برای رشد نشان می دهد.

با توجه به روند کیجنسن و تنکنسن در صورتی که شکست مقاومت محدوده 1800 ریال را در سهم شاهد باشیم، رشد تا محدوده 2100 ریال را در سهم شاهد خواهیم بود.

حمایت سهم محدوده 1500 ریال بوده و با رعایت حدضرر محدوده بیان شده می توان خرید را در تحلیل ها مدنظر قرار داد.

مادامی که مقاومت 1800 ریالی شکسته نشده است، دوری از معاملات هیجانی را توصیه می کنیم.