این تولیدکننده الکل را بشناسیدویژه 

پاکدیس 12 ماهه منتهی به اسفند 98 مبلغ 3,104 میلیارد ریال فروش داشته که نسبت به دوره مشابه سال گذشته رشد 61 درصدی داشته است. همچنین فروش اسفند ماه شرکت با جهش 53 درصدی نسبت به بهمن مبلغ 413 میلیارد ریال محقق شده است. مقدار فروش انواع آبمیوه در اسفند با رشد 49 درصدی نسبت به بهمن 8.6 میلیون لیتر بوده است. همچنین شرکت در اسفند ماه 730 هزار لیتر انواع الکل را به فروش رسانده که 10 برابر بیشتر از متوسط مقدار فروش این محصول در ماه های گذشته بوده است. حدود 23 درصد از فروش اسفند از محل فروش انواع الکل بوده است.

غدیس اثر فصلی دارد چرا که با گرم شدن هوا تقاضا مصرف نوشیدنی بالا رفته و تولید و فروش در این ماه ها زیاد میشود و در ماه های سرد کم .

غدیس اسفند خوبی را پشت سر گذاشته که البته فروش الکل بخاطر کرونا هم تاثیر داشته است.