این مسکنی، سود زیاد کردویژه 

 

 

ثمسکن گزارش بسیار خوبی ارایه کرده است. این شرکت طی 6 ماه منتهی به پایان خردادماه مبلغ 1256میلیارد ریال درآمد عملیاتی داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 571درصد رشد داشته است.

به این ترتیب ثمسکن در پایان 6ماه نخست سال مالی سود عملیاتی 1133میلیارد ریال را ثبت کرده که 10 برابر مدت مشابه سال قبل است.

کاهش شدید هزینه مالی سبب شده تا سود خالص شرکت نیز مبلغ1131 میلیارد ریال حاصل شود که 1327درصد بیشتر از مدت مشابه سال قبل است. این شرکت برای هر سهم 206ریال سود محقق کرده است.