بررسی تکنیکی فارس

فارس با توجه به قرارگیری در محدوده حمایتی ساده قیمتی و کومویی ، با واگرایی مثبت در MACD  و RSI  روند بازگشتی را در پیش گرفته است و سهامداری و خرید با رعایت حدضرر محدوده 3800 ریال را گزینه مناسبی در روند فوق می دانیم.

مقاومت مهم سهم محدوده 4650 ریال بوده و شکست و تثبیت بر بالای آن رشد تا محدوده 5450 ریال را نشان می دهد.