بررسی روند تکنیکی های وب

25 درصد رشد در های وب

های وب کماکان در روند صعودی خود قرار دارد و با توجه به حمایت کانالیزه شده در محدوده 6350 الی 6400 ریال مادامی که حمایت محدوده بیان شده فوق شکسته نشده است، رشد تا محدوده 7600 الی 8050 ریال را در مرحله اول مناسب و در صورت وجود قدرت بیشتر رشد تا محدوده 9800 ریال را دور از انتظار نمی دانیم.

مطالب مرتبط