بررسی روند حرکتی فایرا

فایرا در محدوده حمایتی RSI  قرار دارد و آرایش MACD  واگرایی مناسبی را به نمایش گذاشته است و با توجه به حرکت قیمت در محدوده حمایتی ساده 2800 الی 2600 ریالی شرایط مناسبی را با رعایت حدضرر حمایت بیان شده فوق شاهد هستیم.
مقاومت سهم محدوده تنکنسن و خط روند نزولی 3200 ریال را نشان داده و شکست این محدوده رشد تا محدوده 4000 ریال را دور از انتظار نمی داند.

لذا می توان خرید با رعایت حدضرر و یا پس از شکست مقاومت را در تحلیل ها مدنظر قرار داد.