بررسی روند حرکتی چکاپا

چکاپا در روند اصلاحی قرار دارد و با توجه به آرایش قیمتی و روند ابزارهای تکنیکی، خرید در اصلاح با رعایت حدضرر محدوده 5300 ریال را گزینه مناسبی در روند می دانیم.

آرایش ابزارهای تکنیکی در روند روزانه واگرایی مناسبی را به نمایش گذاشته و در صورت شکست مقاومت محدوده 6500 ریال رشد تا محدوده 7400 ریال و در صورت وجود قدرت بیشتر رشد تا محدوده 9500 ریال را دور از انتظار نمی دانیم.

حدضرر را در روند رعایت کنید.