بررسی روند فلوله

فلوله در محدوده مقاومتی 4800 ریالی خود قرار دارد و با توجه به روند فوق ، خرید پس از شکست مقاومت و تثبیت بر بالای محدوده 4800 ریال را گزینه مناسب تری می دانیم، حمایت سهم محدوده 4500 و 4000 ریال بوده و شکست و تثبیت بر بالای محدوده 4800 ریالی رشد تا محدوده 6400 ریالی را نشان می دهد.

سهامداری را برای سهامداران مناسب و خرید پس از شکست مقاومت را گزینه مطلوب دیگر در روند می دانیم.