بررسی روند فولای

باتوجه به شکست مقاومت محدوده 3400 ریال و تثبیت بر بالای آن سهامداری و خرید با رعایت حدضرر محدوده 3400 ریال را مناسب و مقاومت پیش رو را محدوده 4350 ریال و در صورت وجود قدرت بیشتر رشد تا محدوده 5000 ریال را انتظار داریم.

آرایش فوق تمایل به رشد را نشان می دهد.