بررسی عملکرد ابان ماه کگل

فروش آبان ماه کگل ۷,۰۶۸,۶۳۵ میلیون ریال است که نسبت به مهر 6 درصد رشد داشته است. نرخ فروش گندله داخلی آبان ماه ۵,۹۰۳,۶۵۸ ریال است که نسبت به مهر اندکی کاهش داشته است اما مقدار فروش این محصول 33 درصد رشد داشته است.

فروش تا پایان آبان معادل ۵۰,۲۹۷,۷۳۳ میلیون ریال است که نسبت به دوره مشابه سال قبل رشد 72 درصدی داشته، همچنین در دوره شش ماهه فروش 70 درصد بیشتر از دوره مشابه بود .

بر اساس صورت مال تلفیقی حسابرسی شده مربوط به شش ماهه ابتدای 97 شرکت تا بحال 735 ریال سود به ازای هرسهم خود ساخته است.

در حال حاضر قیمت هرسهم شرکت 7380 ریال است و با پیش بینی سود 875 ریالی نسبت قیمت به درآمد 8.43 را داراست.