بروز رسانی تحلیل شتران

35 درصد کاهش از زمان هشدار

شتران با توجه به شکست حمایت های خود و آرایش قیمتی در حال حرکت به سوی محدوده حمایتی 5150 الی 4500 ریالی بوده و با توجه به واگرایی مثبت در MACD  و نزدیک شدن RSI  به محدوده حمایتی انتظار متعادل شدن در روند را داریم.

در محدوده بیان شده می توان سهم را مدنظر و بررسی بیشتر قرار داد.

شکست مقاومت محدوده 6100 ریال و مقاومت محدوده 50 در RSI  رشد بیشتری را نشان می دهد.

اما انتظار ما از روند مدتی نوسان در محدوده بیان شده است، لذا دوری از معاملات هیجانی را توصیه می کنیم.