بیشترین فروش ماهانه ۳ سال اخیر “دتولید”

شرکت تولید دارو در اردیبهشت ماه ۳۰۷.۲ میلیارد ریال فروش داشته است که در مجموع دو ماهه به فروش ۴۶۷.۲ میلیارد ریالی رسیده است.
فروش اردیبهشت نسبت به ماه قبل ۹۲ درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۳۴ درصد افزایش داشته است.
مجموع فروش دوماهه شرکت نسبت به مشابه سال گذشته ۱۱۵ درصد افزایش داشته است که میانگین فروش دوماهه نسبت به میانگین دوازده ماهه سال قبل ۲۷ درصد رشد داشته است.شرکت در دوازده ماهه سال مالی گذشته به ازای هر سهم ۷۷۶ ریال سود محقق کرده است که نسبت به مشابه سال قبل ۳۷۴ درصد رشد داشته است.در اردیبهشت ماه فروش شرکت در مایعات ۹۶ درصد و در جامدات ۱۰۴ درصد رشد مقداری فروش داشته است. شرکت در این دوره بیشترین فروش ماهانه سه ساله اخیر خود را داشته است.

منبع خبری : بورس نیوز