تداوم رشد با شکست مقاومت

مقاومت محدوده 3000 ریالی در شلعاب شکسته شد و با توجه به روند فوق سهامداری و بالا آوردن حدضرر و خرید پس از تثبیت بر بالای مقاومت با حدضرر محدوده 2950 ریال را گزینه مناسبی می دانیم.

مقاومت سهم محدوده 3500 و 3900 ریال بوده و روند را صعودی می دانیم.