خبهمن بازهم دارایی فروخت

خبهمن این روزها در حال فروش دارایی است. این شرکت اقدام به فروش تعداد 459292224 میلیون سهم شرکت ایران خودرو به مبلغ 3411میلیارد ریال کرده که سودی بیش از 2110میلیارد ریال برای آن در پی داشته است.