خبهمن چقدر سود سرمایه گذاری دارد؟آزاد 

به گزارش رهنمون سرمایه خبهمن با فروش 6.5 درصد از سهام خریخت، قادر به شناسایی سود سرمایه گذاری 155میلیارد ریالی می شود. نکته قابل تامل آن است که این شرکت تا کنون اقدام به واگذاری متوالی سهام خریخت کرده است و از واگذاری  8.1 درصد از سهام این شرکت به ارزش 199 میلیارد ریال و واگذاری 5.4 درصد به ارزش 142میلیارد ریال و اخیرا با واگذاری 6.5 درصد به ارزش 179 میلیارد ریال در مجموع 455 میلیارد ریال سود حاصل از واگذاری شناسایی خواهد کرد .

 با توجه به فروش سرمایه گذاری ها در نیم سال اول، می توان گفت این شرکت از محل فروش سرمایه گذاری ها تا پایان سال به سود خوبی دست خواهد یافت که سود شرکت را متاثر می کند.

مطالب مرتبط