درگیر با مقاومت مهم در کانال صعودی

شکلر در ادامه روند صعودی خود قرار دارد و با توجه به حرکت در محدوده مقاومتی 6800 ریالی بالا آوردن حدضرر را توصیه می کنیم.

حمایت سهم محدوده 6500 ریال بوده و شکست و تثبیت بر بالای مقاومت رشد تا محدوده 7500 الی 8200 ریال را نشان می دهد.

دوری از معاملات هیجانی را در تحلیل ها مدنظر قرار بدهید.