در پکویر نرخ فروش بیشتر شد اما مقدار فروش کاهش یافت

پکویر در ابان 221,491 میلیون ریال فروش داشته که نسبت به مهر  35 درصد کاهش داشته است. نرخ فروش تایر رادیال 166,210,526 ریال استو در مقایسه با مهر 8 درصد بهتر شده اما تعداد فروش از 2205 تن به 1330 تن در ابان رسده است.

کل فروش تا پایان ابان 2,387,046 میلیون ریال است که نسبت به دوره مشابه سال قبل 17 درصد کمتر شده است.

در عملکرد 9 ماهه منتهی به شهریور ماه فروش 5 درصد کمتر از سال قبل بود و در نهایت سود خالص با کاهش 31 درصدی نسبت به سال قبل 286 ریال محقق شد.