ذوب چه شرایطی دارد

ذوب با توجه به روند RSI  و MACD  شرایط مناسبی را نشان می دهد و قیمت در محدوده کیجنسن و تنکنسن در حال نوسان است.

خرید در روند اصلاحی و نزدیک به حمایت محدوده 1400 الی 1200 ریال را مناسب می دانیم و حدضرر را محدوده 1200 ریال و مقاومت را محدوده 1700 ریال می دانیم.

شکست مقاومت رشد تا محدوده 2100 ریال را نشان می دهد.