رشد ادامه دارد…

پتایر تداوم روند صعودی را در پیش گرفته است و با رعایت حدضرر محدوده 5250 ریال سهامداری را مناسب و دوری از معاملات هیجانی در محدوده مثبت و نزدیک به مقاومت 5750 ریال و در صورت شکست محدوده 6500 ریال را توصیه می کنیم.