رشد بانک ملت ادامه دارد

باتوجه به بررسی روند بانک ملت در ادامه تحلیل گذشته که پس از آن شاهد رشد 18 درصدی در قیمت بوده ایم، سهم موفق به شکست مقاومت 2800 ریالی شده است و در صورت تثبیت رشد تا محدوده 3700 الی 4350 ریال را انتظار داریم.

لذا سهامداری و بالا آوردن حدضرر و خرید پس از تثبیت با رعایت حدضرر محدوده 2800 ریال را گزینه مناسبی در روند فوق می دانیم.