رشد خودرو ادامه دارد

مقاومت ساده قیمتی در روند شکسته شده و با توجه به روند RSI  و MACD  خرید در پولبک با رعایت حدضرر محدوده 3500 ریال را گزینه مناسبی در روند فوق می دانیم.

مقاومت مهم پیش روی سهم در روند فوق 4400 ریال است و شکست مقاومت رشد تا محدوده 5000 ریال را نیز نشان می دهد.

شکست مقاومت RSI  بر قدرت روند صعودی می افزاید.