رشد درآمد فروردین ماه های وبویژه 

های وب گزارش فروردین 99 خود را منتشر کرده است که در این ماه 103 میلیارد تومان درآمد شناسایی کرده است .

⏫ رشد 11 % نسبت به اسفند 98

⏫ رشد 236 % نسبت به فروردین 98