رشد فاسمین ادامه دارد اگر

فاسمین با توجه به روند فوق در محدوده مقاومتی 9250 ریالی قرار دارد و در صورت شکست مقاومت و تثبیت بر بالای آن رشد تا محدوده 11300 ریال را نشان می دهد.

لذا سهامداری را برای سهامداران مناسب و خرید پس از شکست و تثبیت بر بالای مقاومت محدوده 9250 ریال را گزینه دیگر در روند می دانیم.

دوری از معاملات هیجانی در محدوده مقاومتی را در تحلیل ها مدنظر قرار بدهید.