رشد فروش قنیشا

قنیشا در آبان ماه 161,434 میلیون ریال فروش داشته که نسبت به فروش مهر ماه 168 درصد رشد داشته است. نرخ فروش شکر تولیدی از چغندر در آبان ماه به ازای هرتن ۲۹,۹۱۳,۱۸۶ ریال بوده که تقریبا نسبت به ماه گذشته بدون تغییر بوده اما مقدار فروش تقریبا سه برابر شده است.

کل فروش شرکت تا پایان آبان ماه      ۲۲۱,۶۸۵ میلیون ریال است که نسبت به دوره مشابه سال گذشته 164 درصد رشد داشته است.

آخرین صورت مالی شرکت مربوط به 12 ماهه منتهی به شهریور است که در آن فروش با رشد 34 درصدی منجر به رشد 88 درصدی سود هرسهم شده است و در پایان 441 ریال سود محقق کرده است.

قیمت هرسهم قنیشا در حال حاضر 4283 ریال است که با پیش بینی سود 442 ریالی نسبت قیمت به درآمد 9.69 را داراست.

باید منتظر تعدیل مثبت خوبی از طرف شرکت بود.