رشد وپترو ادامه دارد اگر..

وپترو با توجه به آرایش RSI  و MACD  شرایط مناسبی را برای رشد بیشتر نشان می دهد و در صورت شکست مقاومت ساده قیمتی در محدوده 2650 ریال و تثبیت بر بالای آن رشد تا محدوده 3200 ریال را نشان می دهد و خرید پس از شکست مقاومت و تثبیت بر بالای آن و یا خرید در قیمت کنونی با رعایت حدضرر محدوده 2350 ریال و با ریسک بیشتر و حدضرر 2150 ریال را گزینه مناسبی در روند فوق می دانیم.