ریسک بالای این سهم را منظور کنیدویژه 

trict paid=”true” subscription=”2,3,4″]