سفار در پایان سال ۹۸ویژه 

سیمان فارس در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم ۱,۳۸۰ ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۰۲٪ رشد داشته که عمدتا بخاطر افزایش ۵۵٪ فروش میباشد.

این شرکت براساس عملکرد ۱۲ ماهه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ مبلغ ۳۲۱,۵۵۴ میلیون ریال سود خالص محقق کرده است.