سهامداران این نماد سیمانی بدانند

سخوز در محدوده مقاومتی 5900 ریالی قرار دارد و خرید در محدوده مقاومتی را مناسب نمی دانیم، خرید پس از شکست مقاومت و تثبیت بر بالای آن را با هدف محدوده 7600 ریال و در صورت وجود قدرت بیشتر با هدف محدوده 10000 ریال گزینه مناسب می دانیم، لذا سهامداری و بالا آوردن حدضرر و خرید پس از شکست مقاومت و دوری از معاملات هیجانی را توصیه می کنیم.