سهمی ارزنده در گروه فلزات اساسی

ارفع در آبان ماه ۲,۸۰۳,۷۰۳ میلیون ریال فروش داشته که نسبت به فروش مهر 46 درصد رشد داشته است. نرخ فروش شمش داخلی در آبان ۳۴,۹۳۱,۸۸۶ ریال به ازای هرتن بوده است که نسبت به ماه قبل تغییر چندانی نداشته اما مقدار فروش شرکت 20 درصد نسبت به میانگین فروش هرماه رشد داشته است.

کل فروش شرکت تا پایان آبان ۱۵,۳۴۵,۴۰۲ میلیون ریال است که نسبت به دور مشابه سال قبل 129 درصد رشد داشته است.

این در حالی است که در دوره شش ماهه فروش 104 درصد بیشتر از دوره مشابه خود بود و این موضوع نشان می دهد که عملکرد مهر و آبان فروش شرکت را بهتر کرده است. در حال حاضر نسبت قیمت به درآمد سهم این شرکت 4.62 است که با توجه به شرایط گفته شده سهم بسیار ارزنده ای در قیمت های فعلی محسوب می شود.