شاخص دلار آمریکا و یک رخداد مهم

 

شاخص دلار آمریکا