شرایط برای رشد مناسب است اگر..

باتوجه به روند RSI  و آرایش MACD  با پذیرش حد ضرر محدوده 2850 ریال و ریسک بیشتر و حدضرر محدوده 2500 ریال شپارس شرایط مناسبی را برای رشد نشان می دهد.

مادامی که قیمت حمایت کیجنسن و تنکنسن را شکست نداده است، رشد تا محدوده 3400 ریال در کوتاه مدت و به صورت نوسان و پس از آن رشد تا محدوده 4000 الی 4100 ریال را در روند دور از انتظار نمی دانیم.