شناسایی سود ۹۸۰ میلیون تومانی کمنگنز از فروش اوراق