شکست مقاومت و پولبک

نطرین در ادامه روند صعودی خود و پس از سیگنال رشد 15 درصد را به نمایش گذاشته است و شاهد تقاضای مناسبی در سهم هستیم.

حمایت سهم محدوده 10000 ریال بوده و سهامداری تا مقاومتها و اهداف پیش رو را با رعایت حدضرر گزینه مناسبی می دانیم.