عرضه اولیه صباویژه 

پیش بینی مبلغ مورد نیاز خرید عرضه اولیه سهم صبا در روز چهارشنبه 99/01/20 در صورت استقبال

حداکثر مبلغ خرید برای 1200 سهم: 14,465,376 ریال
درصورت استقبال 1.3 تا 1.8 میلیون نفر: تعداد 833 تا 1153 سهم به هر کد (حدود 1 میلیون تا 1.390 میلیون تومان)