غوغای فروش در نوری

پتروشیمی نوری یکی از گزینه های بسیار خوب برای خرید است . این سهم شرایط بنیادی بسار خوبی داشته و قابلیت سود سازی بالایی دارد. نوری   در تیرماه 33907میلیارد ریال فروش داشت که 19864میلیارد ریال آن صادراتی بود.

فروش شرکت نسبت به خردادماه 3 برابر شده است و درآمد صادراتی آن هم 375درصد رشد کرده است. فروش داخلی هم بیش از دوبرابر شده است.

دلیل این جهش در فروش را می توان اقزاش قابل توجه مقدار فروش محصولات صادراتی عنوان کرد. ضمن اینکه نرخ نفتای سنگین ۵۵,۳۲۱,۷۳۷ ریال شده که نسبت به خردادماه 22درصد افزایش داشته است.

در بخش فروش داخلی نیز افزایش چشمگیری در نرخ های فروش داشتیم بطوریکه برش سبک در تیرماه ۵۶,۹۴۴,۷۹۰ ریال معامله شد که نسبت به خردادماه که ۱۷,۷۶۹,۷۹۰ریال بود، رشد بیش از 3 برابری داشته است.