غویتا سوداور تر شدویژه 

 

غویتا دیگر شرکتی است که گزارش بسیار خوبی ارایه کرده است. این شرکت طی 6 ماه منتهی به پایان خردادماه مبلغ 814میلیارد ریال سود خالص داشته که نسبت به مدت مشابه239درصد رشد داشته است.

افزایش فروش، رشد حاشیه سود ناخالص، کنترل هزینه ها سبب این رشد شده است اما شرکت هزینه مالی اش افزایش داشته است و از طرف دیگر با افزایش سرمایه توانسته با سرمایه 1316میلیارد ریالی برای هر سهم 619ریال سود محقق کند.