فاسمین ۲۰۰درصد افزایش سرمایه می دهد

به گزارش رهنمون سرمایه ،فاسمین برنامه افزایش سرمایه از مبلغ 2000میلیارد ریال به 6000میلیارد ریال از محل سود انباشته ,اندوخته طرح و توسعه به منظور بهبود ساختار مالی وتقویت سرمایه در گردش دارد.