فایرا در پایان اسفندویژه 

شرکت آلومینیوم ایران از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ مبلغ ۳۸,۳۷۸,۱۷۷ میلیون ریال فروش داشته و نسبت به سال 97 افزایش 31.06% پیدا کرده است .
این دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ نسبت به بهمن ماه 13.57% افزایش فروش و  نسبت اسفند ماه سال 97 کاهش 11.74% داشته است .
فروش دوره یک ماهه منتهی به 1398/11/30 نسبت به بهمن سال گذشته افزایش 0.77% داشته است .
فروش اسفنده ماه سهمی 9.95% از کل فروش سال مالی را داشته است .