فروش آبان ماه فملی مهر را جبران کرد

فملی در آبان ماه 10,580,192 میلیون ریال فروش داشته که این مبلغ نسبت به مهر ماه 120 درصد رشد داشته است. نرخ فروش کاتد آبان 578,356,702 ریال است که نسبت به مهر 18 درصد رشد داشته و تعداد فروش کاتد در آبان ماه 14,749 تن بوده که نسبت به ماه گذشته بیش از دوبرابر شده است.

کل فروش تا پایان مهر 58,824,761 میلیون ریال است که نسبت به دوره مشابه سال گذشته 27 درصد رشد داشته است.

در عملکرد شش ماهه نیز فروش 39 درصد بیشتر از دوره مشابه بود و در نهایت سود شرکت معادل 413 ریال به ازای هرسهم محقق شد که رشد 183 درصدی نسبت به سال قبل داشت.