فروش دارایی نماد شفاویژه 

فروش شش دانگ آپارتمان به شرح یک ساختمان به مساحت تقریبی زمین 510/67 متر مربع ، بنا و مستحدثات به مساحت تقریبی 3389/5 مترمربع که دارای انشعابات آب مشترک و برق مستقل برای هر واحد و خطوط و دو واحد آپارتمان به مساحت تقریبی هر کدام 111متر مربع که دارای انشعابات آب مشترک برق مستقل برای هر واحد و خطوط تلفن

مبلغ مورد توافق: 541,456 میلیون ریال