موج چهار شاخص کل تمام نشده است

 

بررسی روند شاخص کل