نگاهی بر عملکرد کمنگنز تا پایان ۹۸ویژه 

کمنگنز در سال مالی ۹۸ حدود ۳۲.۴ میلیارد تومانی فروش داشته که نسبت به سال گذشته ۶۴ درصد رشد داشته است.

این شرکت در اسفند ماه ۴ هزار و ۹۴۹ تن سنگ منگنز به فروش رسانده که نسبت به ماه گذشته ۴۴ درصد افت داشته است.

نرخ این محصول با ۴۲ درصد افزایش نسبت به ماه گذشته به محدوده ۱۳۱۳ تومان به ازای هر کیلو رسیده است.

شرکت در اسفند ماه حدود ۸.۸ میلیارد تومان فروش داشته که نسبت به ماه گذشته ۲۵ درصد افت داشته است.