نگاهی به روند فراور

فرآور با توجه به واگرایی مثبت در MACD  و RSI  و واکنش مثبت به حمایت ساده قیمتی و ابرکومو روند بازگشتی را در پیش گرفته است و سهامداری با رعایت حدضرر محدوده 26000 ریال را گزینه مناسب و مقاومت را محدوده 34500 ریال می دانیم.