نگاهی به روند مادیرا

باتوجه به روند قیمتی در صورت که مقاومت محدوده 7150 ریالی شکسته شود و تثبیت بر بالای آن را شاهد باشیم، رشد تا محدوده 8200ریال و در صورت وجود قدرت بیشتر رشد تا محدوده 9150 ریالی را در سهم انتظار داریم.

لذا سهامداری و بالا آوردن حدضرر را توصیه و دوری از معاملات هیجانی در محدوده مثبت و نزدیک به مقاومت را توصیه می کنیم.

خرید در محدوده حمایتی 6600 ریالی شرایط مناسب تری را نشان می دهد.