وپاسار با ۶۶۰ میلیون دلار تراز ارزی مثبت

افزایش نرخ تسعیر ارز در بانک ها ، منجر به شناسایی سود جاصل از تسعیر ارز بالایی در آن ها خواهد شد . بنالبراین گروه بانکی را مراقبت کنید . سهامی مانند وبملت رشد سود تسعیر ارز خوبی خواهد داشت. در حال حاضر وپاسار اعلام کرده با نرخ تسعیر ارز اعلامی 660 میلیون دلار تراز ارزی مثبت دارد که بر روی سود شرکت موثر خواهد شد.
نرخ تسعیر اقلام پولی دارایی ها و بدهی های ارزی بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی برای گزارشگری مالی پایان سال مالی 1399 به منظور اعمال در دفاتر بانک ها و .. ، مبلغ 190.000 ریال برای هر یورو (مبلغ 159.000 ریال برای هر دلار آمریکا) و سایر اسعار بر مبنای نرخ برابری آن به یورو در پایان اسفند ماه سال 1399 تعیین شد” (لازم به ذکر است نرخ تسعیر مزبور برای سال 1398 مبلغ 102.000 ریال برای ارز یورو و 90.000 ریال برای ارز دلار و سایر اسعار بر مبنای نرخ برابری آنها با یورو در نظرگرفته شده است)
فلذا با توجه به وضعیت مثبت باز ارزی بانک حدود ششصد و شصت میلیون دلار در تاریخ 1399/12/30 و همچنین با اعمال نرخ های قید شده در بخشنامه فوق الذکر و لحاظ هزینه مطالبات مشکوک الوصول و مالیات متعلقه، قطعاً بانک با افزایش درآمد مواجه خواهد گردید که تعیین آثار واقعی آن بر صورت سود و زیان بانک، مستلزم تکمیل فرآیند تهیه صورت های مالی بانک و حسابرسی آن و نیز رسیدگی مقامات مالیاتی خواهد بود.