کاهش ذخایر روی ادامه دارد

کاهش ذخایر روی ادامه دارد

بررسی تکنیکی روی جهانی