کاهش فروش اسفندماه کرازیویژه 

کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی 12 ماهه منتهی به اسفند 98 مبلغ 2,318 میلیارد ریال فروش داشته که نسبت به دوره مشابه سال گذشته رشد 51 درصدی داشته است. همچنین فروش اسفند ماه شرکت با افت  15 درصدی نسبت به بهمن مبلغ 207 میلیارد ریال محقق شده است. در اسفند مقدار فروش بطری های دارویی با رشد 15 درصدی و بطری های غیر دارویی با افت 32 درصدی همراه شده است. نرخ های فروش نیز در اسفند کاهشی بوه به طوریکه متوسظ نرخ هر کیلو بطری های دارویی با افت حدود 9 درصدی و نرخ بطری های غیر دارویی با افت 2 درصدی همراه شده است.

کرازی از جله صادرکنندگان شیشه دارویی است و احتمالا با وجود کرونا با مشکل مواجه خواهد شد. اما در کل از جمله شرکت های بنیادی و خوب بازار است که به خصوص در سال 98 عملکرد خوبی را از خود نشان داد.